Algemene Voorwaarden YoVeggieWorld 19 Mei 2020

YoVeggieWorld_2

Artikel 1: Introductie

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder YoVeggieWorld zaken doet. YoVeggieWorld is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 34197638 en wordt vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, Yolanda van der Jagt.
1.2. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een overeenkomst aangaat met YoVeggieWorld. Door een overeenkomst aan te gaan met YoVeggieWorld, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gezien, te aanvaarden en te beschouwen als bindend van toepassing op jou en de overeenkomst met YoVeggieWorld.
1.3. YoVeggieWorld kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.
1.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
1.5. YoVeggieWorld sluit de werking van de volgende artikelen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit:
• artikel 404; waardoor YoVeggieWorld werkzaamheden door een derde kan laten verrichten zonder dat daar bezwaar tegen gemaakt kan maken;
• artikel 407 lid 2 waardoor YoVeggieWorld niet aansprakelijk is voor werkzaamheden die door derden worden verricht
• artikel 409, waardoor bij niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden door YoVeggieWolrd ten gevolge van overlijden, de erfgenamen niet verantwoordelijk zijn voor het afronden van de werkzaamheden.

 

Artikel 2: Definities

 

2.1. Onder de algemene voorwaarden worden deze algemene voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van YoVeggieWorld.
2.2. “Privacy” verwijst naar het beleid van YoVeggieWorld inzake de verzameling en opslag van jouw persoonlijke gegevens.
2.3. “Je”, “jouw” en “u” zijn verwijzingen naar jou, de persoon die of bedrijf dat zaken doet met YoVeggieWorld.
2.4. “We”, “wij”, “ons” zijn verwijzingen naar het bedrijf YoVeggieWorld.
2.5. “Diensten” is een verwijzing naar alle diensten die wij op een of andere manier aanbieden. De diensten van YoVeggieWorld bestaan onder meer uit de volgende niet uitputtend opgenoemde onderdelen. YoVeggieWorld ontwikkelt en verkoopt het testen van en het ontwikkelen van recepten. Hiernaast verzorgd YoVeggieWorld brainstormsessies of quickscans, op maat voor diverse doelgroepen. Recepten kunnen leiden tot een gereed product. De productie is de verantwoordelijkheid van de producent, waarbij YoVeggieWorld wel diensten kan aanbieden ten behoeve van de begeleiding bij ontwikkeling en opschaling van het product en het productieproces. Bij al deze diensten kunnen diverse benodigdheden door YoVeggieWolrd door middel van inschakelingen van derden (zoals niet uitputtende opgesomd: culinair fotograaf, styliste, art director, foodstylist, culinaire eindredactie, diëtiste voor voedingswaarde) worden verzorgd.
2.6. “Website” is een verwijzing naar onze website https://YoVeggieWorld.nl/ of de mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden.
2.7 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden elke vorm van correspondentie via brief of e- mail bedoeld.

 

Artikel 3: Overeenkomst aangaan

 

3.1. Door het schriftelijk akkoord van jou op een door ons aan jou gestuurde offerte, komt een overeenkomst tot stand. Dit kan zijn voor het verlenen van een dienst aan jou zoals omschreven in de offerte door YoVeggieWorld.
3.2. Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft aan ons, schriftelijk, via de telefoon, in persoon of via de website: https://YoVeggieWorld.nl/ , dan wel een andere methodiek en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Je garandeert ook dat je genoeg saldo hebt om de betaling van een bestelling of overeenkomst te verrichten.
3.3 Bij beperkingen of wensen met betrekking tot de diensten van YoVeggieWorld dien je zelf vooraf helder aan te geven wat deze zijn. Alleen indien gevraagd door jou en door ons schriftelijk gemeld kan YoVeggieWorld aangeven of er tegemoet gekomen kan worden aan de beperkingen dan wel wensen die je hebt. Bij gebreke van melding van specifieke wensen door jou bij aangaan van de overeenkomst, kan YoVeggieWorld daar op geen enkele manier rekening mee houden en kan dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor het voldoen aan deze niet vooraf geuite beperkingen dan wel wensen.
3.4. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in lijn met onze wettelijke taak om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Bij gebrek aan, aan opzet grenzende, roekeloosheid aan onze kant kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies doordat een derde partij onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website.
3.5. Elke aanvraag die je bij ons doet en dienst die je van ons afneemt is op basis van beschikbaarheid en aanvaarding door ons. Een bevestigingsmail naar aanleiding van een aanvraag is geen garantie dat wij je aanvraag zullen verwerken.
3.6. Als je aanvraag kan worden verwerkt zal YoVeggieWorld dit schriftelijk bevestigen en je ofwel een offerte sturen, dan wel de aanvraag en de overeenkomst bevestigen. YoVeggieWorld is geheel vrij in het wel dan niet accepteren van de aanvraag en zal geen correspondentie daarover aangaan, anders dan de mededeling van wel of niet aanvaarding.

 

Artikel 4: Inschakelen derden

 

4.1. Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die YoVeggieWorld met een zelfstandige derde aangaat, contracteert YoVeggieWorld alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. YoVeggieWorld zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd.
4.2. YoVeggieWorld kiest ervoor om in voorkomende gevallen bij aangaan van overeenkomsten met zelfstandige derden, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst uitdrukkelijk overeen te komen en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt.

 

Artikel 5: Prijzen en Betalingen

 

5.1. Alle prijzen vermeld op onze website, in onze folders en prijslijsten, dan wel in onze offerte zijn correct op het moment van publicatie. Wij behouden ons het recht voor, om de prijzen en het aangebodene, waaronder onze goederen en diensten, ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5.2. Reistijd en reiskosten worden door YoVeggieWorld apart in rekening gebracht worden tegen kostprijs c.q. uurtarief. Verblijfkosten indien aan de orde zullen in rekening gebracht worden in overleg met jou.
5.3. We betrachten uiterste zorg in het up-to-date houden van onze gegevens, waaronder die van onze prijzen, maar het kan voorkomen dat onze prijsweergave niet correct is. In dit geval zullen we je dan direct contacteren over het prijsverschil en kun je kiezen om je order dan wel bestelling te annuleren.
5.4. De totaalprijs van de te leveren diensten dan wel goederen, wordt in de offerte van YoVeggieWorld vermeld. Indien er sprake is van het in termijnen of gedeelten (al dan niet voorafgaand aan de levering van de goederen en/of diensten) betalen, zal dit in de offerte aangegeven worden waarbij ook de momenten van betaling aangegeven worden. Alle goederen en/of diensten dienen, via betaling op de bankrekening vermeld op de factuur, voldaan te worden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, welke door of namens YoVeggieWorld wordt gestuurd. Contant betalen is niet mogelijk.
5.5. Als de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen en op de factuur vermelde termijn worden betaalt, verkeer je, zonder dat een aparte ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Hierna is YoVeggieWorld bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal zijn tot vergoeding van wettelijke rente vanaf het moment van verzuim en bij nadere invorderingsacties, tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag en bij noodzakelijke gerechtelijke stappen ook de eventuele gerechtelijke (proces)kosten.
5.6. Heb je een bezwaar tegen een factuur van YoVeggieWorld dan dien je dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te geven. Indien je dit binnen 14 dagen niet doet, dan word je geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

Artikel 6: Opschorting en ontbinding

 

6.1. YoVeggieWorld heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van jou op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met jou, zonder dat daarvoor een in gebreke stelling noodzakelijk is en zonder dat YoVeggieWorld tot enige schadevergoeding gehouden is, dan wel geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van YoVeggieWorld, als:
• jij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van YoVeggieWorld;
• jij in staat van faillissement bent verklaard of door ons of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
• er door jou surseance van betaling is aangevraagd of als dit al dan niet voorlopig, aan jou is verleend;
• het bedrijf van jou wordt stilgelegd of geliquideerd;
• indien beslag op goederen van jou worden gelegd, dan wel als jij onder bewind of curatele wordt
gesteld.
Indien het voorgaande aan de orde is, zullen alle vorderingen van YoVeggieWorld op jou, uit welke hoofde ook, direct en in zijn geheel opeisbaar zijn.
6.2. YoVeggieWorld heeft verder het recht om haar moverende redenen een overeenkomst te beëindigen via een schriftelijk kennisgeving minimaal een week voorafgaand aan de overeengekomen datum van levering van de goederen en/of diensten, zonder dat YoVeggieWorld tot enige schadevergoeding gehouden is.
6.3. Bij het vermoeden van of als zich omstandigheden zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel zich voordoen, heeft YoVeggieWorld het recht om vooruitbetaling bij aanbieding van goederen en/of diensten aan jou en/of een zekerheidsstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten).

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 

7.1. Alle recepten, modellen, methodieken, rapporten, adviezen, trainingen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, video’s, boeken, software – en overige instrumenten die ontwikkeld is en/of worden en/ of door of voor de uitvoering van de activiteiten van YoVeggieWorld toegepast, zijn en blijven eigendom van YoVeggieWorld, tenzij expliciet door YoVeggieWorld is aangegeven, dat de eigendom overgaat en als slechts het gebruik overgaat, op welke wijze deze gebruikt mogen worden. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door jou en/of derden kan alleen na uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van YoVeggieWorld. Voorgaande geldt eveneens voor de verwijzing naar YoVeggieWorld op een of andere manier of het gebruik maken een beeldmerk of logo van YoVeggieWorld.
7.2. Iedere inbreuk op het bepaalde in dit artikel leidt tot een verbeuren door jou van een boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van YoVeggieWorld, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8: Informatie

 

8.1. Je garandeert dat alle gegevens die je hebt opgegeven noodzakelijk voor ons voor het verlenen van onze diensten aan jou, voor samenwerking met jou en/of een bestelling door jou correct en compleet zijn.
8.2. Je stemt ermee in dat wij de door jou opgegeven informatie gebruiken of opslaan om je van dienst te kunnen zijn, met jou de samenwerking aan te gaan en/of de bestelling te verwerken. Verder stem je ermee in dat wij deze gegevens ook kunnen gebruiken voor marketing- en kredietbewakingsdoeleinden. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van jouw gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Privacy beleid.
8.3. Je bent ertoe gerechtigd een kopie van je persoonsgegevens zoals bekend bij ons aan te vragen. Neem met ons contact op indien je een dergelijke kopie wenst voor de wijze waarop verwijzen wij ook naar ons Privacy beleid.

 

Artikel 9: Gekoppelde website(s)

 

Mocht je via de website van YoVeggieWorld een al dan niet gekoppelde website bezoeken, omdat die wellicht interessant voor je is, geldt het volgende. We vertegenwoordigen deze derde partijen niet en garanderen niet de kwaliteit van hun producten en/of diensten. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website(s) en/of de goederen/diensten die zij aanbieden.

 

Artikel 10: Klachten

 

10.1. Als er sprake is van een meningsverschil of een klacht naar aanleiding van de levering van een dienst en/of product door YoVeggieWorld, dan zullen wij beiden ons eerst gezamenlijk inspannen om tot een passende oplossing te proberen te komen. Komen wij er gezamenlijk uit dan leggen wij de afspraak over de oplossing van het geschil gezamenlijk schriftelijk vast en doen wij beiden verder afstand van mogelijke wederzijdse claims.
10.2. Komen we er niet gezamenlijk uit, dan is het zo dat YoVeggieWorld klachten zeer serieus neemt en streven wij ernaar om binnen 5 werkdagen na het mislukken van de bemiddelingspoging zoals genoemd in lid 1 te komen met een antwoord. Alle klachten over enige dienstverlening van YoVeggieWorld dienen te worden gemaild naar: yolanda@YoVeggieWorld.nl.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

11.1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven in onze offerte, op de website van YoVeggieWorld en in onze folders en prijslijsten. We bieden onze excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op ons materiaal en onze website, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten.
11.2. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van onze website altijd probleemloos zal geschieden. We kunnen ook niet garanderen dat onze website geen virussen of bugs bevat. Ook kunnen we niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluiten wij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van onze website uit.
11.3. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden stem je ermee in dat we niet aansprakelijkheid zijn voor het gebruik van je informatie door een derde partij en voor je gebruik van een website van een derde partij.
11.4. We sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onze goederen en/of diensten, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten als consument en/of als ondernemer. Indien we verantwoordelijk worden geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde goederen en/of diensten dan wel de maximale uitkering van de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van, aan opzet grenzende, roekeloosheid van ons.
11.5. We zijn niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die je computer treffen via onze website.
11.6. We zijn niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de levering van onze goederen en/of diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/nalatigheid van een derde partij. Hieronder vallen ook werkstakingen in het bedrijf van YoVeggieWorld of van door YoVeggieWorld ingeschakelde derden. YoVeggieWorld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat YoVeggieWorld zijn verbintenis had moeten nakomen, als dit gebeurd doordat de overheid (in welke vorm dan ook), maatregelen ingevolge een calamiteit (in de breedste zin van het woord, waaronder mede verstaan wordt een medische noodsituatie) neemt, waardoor YoVeggieWorld niet of slechts vertraagd haar verplichtingen kan nakomen.
11.7. Jij bent aansprakelijk voor door jou en jouw medewerkers veroorzaakte schade aan onze eigendommen, medewerkers en derden.
11.8. Elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst sluit, is ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van deze (rechts)persoon.
11.9. Jij vrijwaart ons tegen alle vorderingen of andere aanspraken van derden die het gevolg zijn van ons handelen of dat van jou in het kader van de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan en de diensten die wij hebben geleverd.
11.10. We hebben alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. We sluiten echter aansprakelijkheid uit met betrekking tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in onze computerservers of die van derde partijen.

 

Artikel 12: Algemeen

 

12.1. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€).
12.2. We behouden ons het recht voor om de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden en we behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden alsmede je individuele rechten hierin te vernieuwen of te wijzigen zonder dat daarvoor je toestemming nodig is of je daarover dient te worden ingelicht.
12.3. De betalingsmethoden zijn die welke genoemd worden in de factuur door of namens YoVeggieWorld aan je gestuurd. Indien er overeengekomen is om voorafgaand aan de levering van goederen en/of diensten te betalen en er niet (tijdig) betaald wordt kunnen wij de levering van de goederen en/of diensten annuleren, zonder dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van deze annulering.
12.4. De algemene voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, het bestel en/of aanmeldformulier via de website, de door ons per e-mail bevestigde afspraken, de offerte en de betalingsinstructies, de overeenkomst die je met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een andere bepaling, bijvoorbeeld iets wat op de website vermeld staat, ontstaat, overheersen de algemene voorwaarden.
12.5. Indien een voorwaarde van de overeenkomst als niet valide, illegaal of niet toepasselijk wordt beschouwd, stem je ermee in dat deze voorwaarde als verwijderd zal worden beschouwd maar het overige deel van de voorwaarden en de overeenkomst nog steeds geldig zal zijn en toepasselijk op de overeenkomst met jou.
12.6. De algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Op alle geschillen met YoVeggieWorld heeft de Nederlandse rechtbank van haar vestigingsplaats de exclusieve competentie. Wij zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat wij ons hebben ingespannen om met jou een geschil in onderling overleg te beslechten. Ditzelfde verwachten wij van jou.
12.7. Een vertraging in het gebruik maken van onze rechten die voortvloeien uit een overeenkomst of deze voorwaarden zal niet worden beschouwd alsof we afstand hebben gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld door ons.

Let's talk plant-based!

@yolandavanderjagt

Let's talk plant-based!

@yolandavanderjagt